Đá LAG
prev
  • Đá LAG
next

Mã: LAG

Đặt hàng

Thông Số Kỹ Thuật: 

  d  x  l

 3    x  (5~6)    #0.5

 4.5 x  (5~6)    #0.5

 4.5 x  (10~12) #0.5

 8  x  (10~12) #1

 10  x  (15~20) #1

 16  x  20 #1.5

 22  x  35# 1.5

Thông số kích thước