Đá LAR
prev
  • Đá LAR
next

Mã:

Đặt hàng

Thông Số Kỹ Thuật : 

 d  x  l

 3    x  (5~6)    #0.5

 4.5 x  (5~6)    #0.5

 4.5 x  (10~12) #0.5

 8  x  (10~12) #1

 10  x  (15~20) #1

 16  x  20 #1.5

 22  x  35# 1.5

...