Đá SG
prev
  • Đá SG
next

Mã: SG

Đặt hàng

Thông Số Kỹ Thuật:

size / mm

 d  -  mm

 1      1-2

 2      2-3

 3      3-4

 4      4-5

 5      5-6

 6      6-7

 7      7-8

 8      8-9

10  # 1.0

15  # 1.0

18  # 1.0

...